1884 - ലവണാസുരവധം കഥ - പാലക്കാട്ടുശെരി അമൃത ശാസ്ത്രികൾ