കറുത്ത അരയന്നവും സുവിശേഷ സന്തോഷവും - സ്കറിയ സക്കറിയ