യുണൈറ്റഡ് കേരള - ഐക്യ കേരള ഗ്രന്ഥാലയം - വാർഷിക ഗ്രന്ഥം - 1948