ചതുർദ്രാവിഡഭാഷാനിഘണ്ടു - കൈയെഴുത്തു പ്രതി - വാല്യം മൂന്ന് - ഞാറ്റ്യേല ശ്രീധരൻ