ചതുർദ്രാവിഡഭാഷാനിഘണ്ടു - കൈയെഴുത്തു പ്രതി - വാല്യം ഒന്ന് - ഞാറ്റ്യേല ശ്രീധരൻ