2022 - മൂല്യബോധം പകരുന്ന ജ്ഞാനസമീപനം - സ്കറിയ സക്കറിയ