2021 - കുരിശും യുദ്ധവും സമാധാനവും - സ്കറിയ സക്കറിയ