2021 - കെ. എച്ച്. എം ഇസ്മയിൽ എന്ന ബഹുമുഖവ്യക്തിത്വം - സ്കറിയ സക്കറിയ