2020 - തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കുമ്പസാരക്കൂട് - സ്കറിയ സക്കറിയ