2019 - ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസ് - നിഴലും വെളിച്ചവും - സ്കറിയ സക്കറിയ