2019 - കേരള പാണിനി ഏ ആർ രാജരാജവർമ്മ ചരമശതാബ്ദി - സ്കറിയ സക്കറിയ