2019 - ഗവേഷണപഠനത്തിൻ്റെ സന്മാതൃകകൾ - സ്കറിയ സക്കറിയ