2018 - സംസ്കാര പഠനം : പ്രസക്തി, സാധ്യത, വെല്ലുവിളി - സ്കറിയ സക്കറിയ