2018 - ക്രൈസ്തവ ഫോക് ലോറിൻ്റെ പരിണാമവഴികൾ കേരളത്തിൽ - സ്കറിയ സക്കറിയ