2018 - ജനാധിപത്യസമൂഹത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭാഷ - സ്കറിയ സക്കറിയ