2016 - ക്ലാസ്സിക് മലയാള പഠനം - ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലെ വിചാരമാതൃക - സ്കറിയ സക്കറിയ