2015 - കേരള നവോത്ഥാന സമാരാംഭം ഉദയം പേരൂർ സൂനഹദോസിൽ - സ്കറിയ സക്കറിയ