2010 - മതസ്വാതന്ത്ര്യവും ആഗോളവത്കരണവും കേരളത്തിൽ - സ്കറിയ സക്കറിയ