2009 - ആരുണ്ട് നമുക്കു വേണ്ടി മൂടിക്കല്ലു നീക്കാൻ - സ്കറിയ സക്കറിയ