2003 - അധ്യയനവും അറിവധികാരവും വിജ്ഞാനയുഗത്തിൽ - സ്കറിയ സക്കറിയ