2002 - ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസും ഭാരത സഭയും - സ്കറിയ സക്കറിയ