2002 - മുട്ടത്തുവർക്കിയുടെ സ്വാധീനം സമകാലിക മലയാള സംസ്കാരത്തിൽ - സ്കറിയാ സക്കറിയ