1998 - ഡെക്കാൻ കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി - രജത ജൂബിലി സ്മരണിക