1997 - കുട്ടനാട് എന്ന ഇടവും സ്ഥലവും - സ്കറിയ സക്കറിയ