1997 - ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ ദൈവം - ഒരു കാർണിവൽ ചിരി - സ്കറിയ സക്കറിയ