1996 - പതിനൊന്നു സ്ഥാപകരും ഏഴു വ്യാകുലങ്ങളും - റാൾഫ് കരിപ്പാശ്ശേരി