1996 - കേരളപാണിനീയം (ശതാബ്ദിപ്പതിപ്പ്) - ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ