1996 - ഗവേഷണത്തിലെ 'അപ്പുറത'യും 'ഇപ്പുറ'തയും - സെമിനാർ പ്രഭാഷണം - രണ്ട് - സ്കറിയാ സക്കറിയ