1993 - മലബാർ സഭയ്ക്ക് ഒരു കുർബ്ബാനക്രമം (അഭിപ്രായത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്)