1992 - ഡോ. ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് കേരളത്തിലും ജർമ്മനിയിലും - സ്കറിയാ സക്കറിയ