1991- ഉച്ച വെയിലിലെ സ്വപ്നാടനത്തിൻ്റെ മാന്ത്രികത - സ്കറിയ സക്കറിയ