1989 - തലേലെഴുത്തിലെ മനശാസ്ത്രം - കൂടലിൽ സി. എം. ഐ