1989 - സാഹിത്യത്തിലെ നോക്കുകുത്തികൾ - സ്കറിയാ സക്കറിയ