1988 - ജ്യോതിസ്സ് - ഇൻഫൻ്റ് ജീസസ്സ് ജി എച്ച് എസ് അരണാട്ടുകര - സോവനീർ