1988 - ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഈറ്റുനോവു് - സ്കറിയാ സക്കറിയ