1987 - സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും കേരള ക്രൈസ്തവരും - സ്കറിയ സക്കറിയ