1985 - അതിരൂപതാ പാസ്റ്ററൽ കൗൺസിൽ - സ്കറിയാ സക്കറിയ