1984 - ഫാ. ഹോർമിസ് പെരുമാലിൽ സി.എം.ഐ. - പൗരോഹിത്യ സുവർണ്ണ ജൂബിലി സ്മരണിക