1982 - തരംഗം - വിവേക് നഗർ ഉണ്ണീ ഈശോ ദേവാലയത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ