1980 - ലിറ്റിൽ ഫ്ളവർ കോളേജ് - ഗുരുവായൂർ - സിൽവർ ജുബിലി സോവനീർ