1978 - ക്രൈസ്തവാദർശങ്ങളും സഭാ സംവിധാനവും - സ്കറിയ സക്കറിയ