1978 - ഇന്നത്തെ പ്രവാചകന്മാർ - ജോസ് പാലാട്ടി - ജോസ് ചിറയത്ത്