1967 - ഏപ്രിൽ - സാന്ത്വന പ്രകാശം പുസ്തകം 17 ലക്കം 02