1967 - ഫെബ്രുവരി - സാന്ത്വന പ്രകാശം പുസ്തകം 17 ലക്കം 01