1966 - ഇതാ, ഒരു കവി - ഇടശ്ശേരി ഷഷ്ടിപൂർത്തി ഉപഹാരം