1964 - ജൂൺ - എ. കെ. സി. സി. ബുള്ളറ്റിൻ പുസ്തകം 15 ലക്കം 06