1959 - നവംബർ - കുട്ടികളുടെ ദീപിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 11