1959 - ഒക്ടോബർ - കുട്ടികളുടെ ദീപിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 10