1959-08 - ആഗസ്റ്റ് - കുട്ടികളുടെ ദീപിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം 8