1959 - ജൂലായ്- കുട്ടികളുടെ ദീപിക - പുസ്തകം 2 ലക്കം7